Bosch KGE 39DW40
Bosch KGE 39DW40
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Bosch
Kombinovan? chladni?ka Bosch KGE 39DW40 Prajete si, aby potraviny vydr?ali dlh?ie ?erstv? a zachovali si svoju chu?? Ak ?no, tak im mus?te zaisti? prvotriednu starostlivos?, ktor? pon?ka kombinovan? chladni?ka Bosch KGE 39DW40. Pote?? v?s ako ve?k?m mno?stvom funkci?, tak ?t?lov?m bielym dizajnom, ktor? n?jde svoje miesto v ka?dej modernej kuchyni. Vn?torn? priestor je chytro rie?en? a pon?ka maxim?lne vyu?itie = 337l = tak?e je ide?lnym rie?en?m pre po?etnej?ie rodiny. V pr?pade, ?e m?te kuchy?u spojen?...
542.00
350$ 270$
350$ 270$