Samsung RS 7778FHCSR
Samsung RS 7778FHCSR
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Americke chladnicky
Vyrobca: Samsung
Nov? dvojdverov? chladni?ka Samsung RS7778FHCSR prin??a do popredia – a do va?ej kuchyne – vysok? energetick? ??innos? a nov? ?t?lov? design. Kompresor s digit?lnym invertorom optim?lne upravuje v?kon chladenia a zni?uje tak spotrebu energie, zatia? ?o energeticky ?sporn? osvetlenie LED zaplavuje interi?r jasn?m a pr?jemn?m svetlom. K ?al??m v?nimo?n?m funkci?m patria vsaden? rukov?te, pomocou ktor?ch sa chladni?ka ?ahko otv?ra, modr? displej LED a vstavan? v?robn?k ?adu, ktor? zvy?uje u? tak p?sobiv?...
1469.0
350$ 270$
350$ 270$