Samsung RF 24FSEDBSR
Samsung RF 24FSEDBSR
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Americke chladnicky
Vyrobca: Samsung
Maxim?lny komfort a dokonal? funkcie, ktor? v?m spr?jemnia a u?ah?ia ?ivot - to pon?kaj? americk? chladni?ky. Ve?kokapacitn? model Samsung RF24FSEDBSR/EO je toho d?kazom. Poskytuje neuverite?n?ch 505 litrov kapacity pre va?e potraviny. Pracuje v energetickej triede A+, ktor? zaru?uje zna?n? ?sporu va?ich pe?az? a ?etrnos? k ?ivotn?mu prostrediu. Je rozdelen? do dvoch hlavn?ch ?ast?, ktor? poskytuj? preh?ad a pohodln? usporiadanie va?ich potrav?n. Chladiaca ?as? m? 4 police z tvrden?ho skla a 6...
2699.0
350$ 270$
350$ 270$