Samsung RB37J501MSA
Samsung RB37J501MSA
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Samsung
Kombinovan? chladni?ka Samsung RB37J501MSA Prem???ate, ako pred??i? ?ivotnos? potrav?n na ?o najdlh?iu dobu? Prv?m a t?m najz?kladnej??m krokom je dopria? im len t? najlep?iu starostlivos? a presne to zaist? kombinovan? chladni?ka Samsung RB37J501MSA. U? na prv? poh?ad v?s zaujme svoj?m modern?m nerezov?m preveden?m, ktor? sa hod? do ka?dej kuchyne. Nie je to v?ak len vzh?ad, z ?oho budete nad?en?. Tento ?t?lov? spotrebi? sa p??i v????m ?lo?n?m priestorom ne? je tomu u konkuren?n?ch zna?iek a pritom si...
719.00
350$ 270$
350$ 270$