ROMO DRN396A+
ROMO DRN396A+
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Romo
Tradi?n? ?esk? zna?ka zameran? na ?sporu energie Kombinovan? chladni?ka DRN396A+ je vyroben? tradi?nou ?eskou firmou Romo, ktorej prvopo?iatky sa datuj? a? do roku 1949. Vtedy sa ?pecializovala na v?robu obecn?ho rozhlasu a verejn?ho osvetlenia, v s??asnosti sa zameriava na v?robu ?sporn?ch dom?cich spotrebi?ov. Chladni?ka DRN396A+ je toho d?kazom. Spad? do energetickej triedy A+, ?o znamen? ?etrn? vyu??vanie energie i va?ich pe?az?. Variabiln? ?lo?n? priestor Chladni?ka je rozdelen? na chladiacu (objem...
387.06
350$ 270$
350$ 270$