AEG RCB 63326 OW
AEG RCB 63326 OW
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: AEG
Kombinovan? ledni?ka AEG RCB 63326 OW Jestli?e pro sv? ulo?en? potraviny vy?adujete jenom ty nejlep?? skladovac? podm?nky, pak ur?it? ocen?te kombinovanou lednici AEG RBC 63326 OW. Ji? na prvn? pohled v?s zaujme sv?m modern?m sn?hov?m proveden?m, kter? se skv?le hod? do ka?d? stylov? kuchyn?. Jej? ?ist? objem ?in? 283 litr? = 192 litr? chladic? a 91 litr? mrazic? ??st, tak?e si m??ete b?t jisti, ?e v n? v?dy naleznete dostatek prostoru. K nastaven? t?ch nejide?ln?j??ch podm?nek v?m poslou?? vnit?n? LED...
625.86
350$ 270$
350$ 270$