Guzzanti GZ 28
Guzzanti GZ 28
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Chladnicky
Vyrobca: GUZZANTI
N?zka hlu?nos? Termochladni?ka Guzzanti GZ 28 je mal?, absol?tne bezhlu?n? chladni?ka, vyvinut? ?peci?lne pre potreby hotelov. Technol?gia termoelektrick?ho chladenia bez pou?itia kompresoru ?i ventil?toru, len s vyu?it?m hlin?kov?ho ?l?nku, zaist?, ?e ju v sp?lni ani nezapo?ujete a v?? sp?nok nebude ni? ru?i?. Pr?ve z tohto d?vodu je tento model dokonal? pre pou?itie v hoteloch, penzi?noch ?i apartm?noch, do kancel?ri?, kde v?m dopraje k?ud na pr?cu, alebo ako minibar do sp?ln? a ob?va?iek. Design Vo...
132.34
350$ 270$
350$ 270$