Beko GNE114613X
Beko GNE114613X
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Americke chladnicky
Vyrobca: Beko
Rovnomern? cirkul?cia vzduchu Chladni?ka americk?ho typu Beko GNE 114613 X je vybaven? 4 dverami. V?aka nim m?te jednoduch? pr?stup do ka?dej ?asti spotrebi?a. Nedoch?dza tak k zbyto?n?mu nav??eniu vn?tornej teploty a v?sledkom s? ni??ie n?klady na prev?dzku chladni?ky. O chladenie sa star? syst?m Active Dual Cooling, ktor? rovnomernou cirkul?ciou vzduchu vo vn?tri spotrebi?a udr?uje rovnov?hu vlhkosti. Syst?m eliminuje tvorbu ?adu a vznik n?mrazy na spotrebi?i a potravin?ch. Prepracovan? dizajn v...
979.18
350$ 270$
350$ 270$