Samsung RB33J3215WW
Samsung RB33J3215WW
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Samsung
Kombinovan? chladni?ka RB33J3215WW od spolo?nosti Samsung pon?ka elegantn? a nad?asov? vzh?ad, v?aka ktor?mu skvele zapadne do ka?dej kuchyne. Ve?a inteligentn?ch a modern?ch funkci? v?m poskytne neb?val? komfort, v?aka ktor?mu si ju ?ahko zamilujete. Chladni?ka navy?e patr? do energetickej triedy A++, ?o v praxi znamen?, ?e je ?etrn? ako k ?ivotn?mu prostrediu, tak k va?ej pe?a?enke. Kompresor s digit?lnym prevodn?kom, ktor?m je vybaven?, automaticky reguluje svoj v?kon pod?a aktu?lnych po?iadaviek. T?m...
496.51
350$ 270$
350$ 270$