Samsung RB33J3000WW
Samsung RB33J3000WW
ELEKTRO > Biela technika > Chladnicky > Kombinovane chladnic
Vyrobca: Samsung
Lep?ia organiz?cia aj vyu?itie Nenechajte si ujs? ?plne nov? ?rove? organiz?cie s chladni?kou Samsung RB33J3000WW, ktor? vynik? maxim?lnou efektivitou priestoru. Rovnomern? chladenie cel?ho priestoru Syst?m chladenia cel?ho priestoru zaru?uje rovnomern? ochladenie vn?traj?ka chladni?ky, tak?e s? v ka?dom rohu toto?n? podmienky. Studen? vzduch vych?dza nieko?k?mi vetrac?mi otvormi, ktor? sa nach?dzaj? na ?rovni ka?dej police. V?aka tomu je zachovan? kon?tantn? teplota a potraviny vydr?ia ?erstv? dlh?iu...
439.00
350$ 270$
350$ 270$